Regulamin

 

REGULAMIN PORTALU

 

 

 

 

 

§ 0. UPRAWNIENIA

 

 

 

 1. Portal przeznaczony jest wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia. Osoby niepełnoletnie nie są upoważnione/uprawnione do rejestracji, wywoływania, użytkowania Portalu i jest to traktowane jako naruszenie regulaminu. Korzystanie z Portalu oznacza pełną akceptację regulaminu oraz oświadczenie o ukończeniu 18 lat.

 

 

 

§ 1. WSTĘP

 

 

 

 1. Poniższy Regulamin definiuje zasady korzystania z portalu,

 2. Regulamin określa prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkownika portalu oraz jego Zarządcy (Administratora) odpowiedzialnego za usługi udostępniane za pośrednictwem www. Erobook .pl.

 3. Każdy zarejestrowany Użytkownik oraz inne osoby korzystające z treści oraz usług Portalu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 4. Posiadanie konta oraz rejestracja na Portalu jest bezpłatna.

 5. Portal przeznaczony jest jedynie dla osób powyżej 18 roku życia.

 6. Regulamin użytkowania portalu udostępniony jest pod adresem erobook.pl/site/terms.

 

 

 

§ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE

 

 

 

 1. Nazwa i zamysł Portalu, baza danych, szata graficzna oraz oprogramowanie objęte są prawami autorskimi.

 2. Podmiotem administrującym, zarządzającym oraz prowadzącym Portal jest jego Właściciel/Administrator.

 3. Rejestracja oraz posiadanie konta na Portalu jest bezpłatna. Warunkiem jego utworzenia jest wypełnienie wymaganych danych formularza rejestracji oraz potwierdzenie wskazanego w formularzu adresu e-mail poprzez kliknięcie wysłanego na ten adres linku aktywacyjnego.

 4. Dane przesłane w formularzu rejestracyjnym podlegają ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku i administrowane są jedynie przez podmiot zarządzający oraz administrujący Portalem.

 5. Portal ma na celu udostępnienie Użytkownikom miejsca na serwerze, umożliwiającego publikowanie swoich danych, fotografii, filmów oraz innych treści zgodnych z Regulaminem w celu nawiązywania znajomości, komunikacji z innymi Użytkownikami Portalu oraz prezentowania własnej osoby.

 6. Użytkownik ma prawo do usunięcia konta oraz wszystkich wprowadzonych przez Niego danych. Usunięcie konta spowoduje trwałe usunięcie danych z serwera, bez możliwości ich przywrócenia.

 

 

 

§3. DEFINICJE

 

 

 

 1. Administrator – podmiot prowadzący, zarządzający, administrujący Portalem, właściciel Portalu.

 2. Dane – informacje, treści, materiały, fotografie, zdjęcia, komentarze, wpisy, w tym wiadomości prywatne zamieszczane przez Użytkownika na Portalu.

 3. Dane osobowe – informacje podawane przez Użytkownika przy rejestracji, umożliwiające jego identyfikację, w tym adres skrzynki ema0l, adres IP itp. Dane te wykorzystywane są przez Administratora jedynie w celu prawidłowego świadczenia usług zgodnie z przeznaczeniem Portalu.

 4. Hasło – indywidualny, tajny ciąg znaków ustalany przez Użytkownika, umożliwiający zalogowanie się do konta Użytkownika.

 5. Konto – element Portalu udostępniony Użytkownikowi po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji, akceptacji regulaminu oraz kliknięciu linku aktywacyjnego przesłanego na adres email.

 6. Login – indywidualny ciąg znaków, identyfikator, nazwa Użytkownika ustalana na etapie rejestracji bez możliwości jego późniejszej zmiany.

 7. Portal – strona internetowa, portal społeczności owy działający pod adresem www.erobook.pl.

 8. Profil – dane i informacje publikowane przez Użytkownika, przedstawia jego charakterystykę i prezentację.

 9. Regulamin – niniejszy spis zasad korzystania z Portalu zawierający także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkownika oraz Administratora.

 10. Usługa – każde świadczenie Portalu na rzecz Użytkownika związane z korzystaniem z Portalu.

 11. Usługa płatna – dodatkowe świadczenie, mające miejsce jedynie na prośbę Użytkownika, po uiszczeniu przez niego określonej opłaty.

 12. Użytkownik – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, w pełni zdolna do czynności prawnych, użytkująca Portal poprzez rejestrację, akceptację regulaminu, aktywację konta i założenie profilu na Portalu. Użytkownik potwierdza, że strona jest dostępna jedynie dla Jego prywatnego, niekomercyjnego użytku.

 

 

 

§4 USŁUGI

 

 

 

 1. Portal świadczy usługi na rzecz Użytkownika w postaci udostępnienia bezpłatnego miejsca serwerowego.

 2. Administrator umożliwia Użytkownikowi:

 

 1. Publikowanie danych, treści i materiałów, udostępnianych innym Użytkownikom.

 2. Przeglądanie i wyszukiwanie danych i materiałów udostępnianych przez innych Użytkowników Portalu.

 3. Komunikację z innymi Użytkownikami za pośrednictwem prywatnych wiadomości, komentarzy, wpisów itp.

 

 1. Administrator decyduje o zakresie dostępu Użytkownika do wybranych materiałów publikowanych na Portalu.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany statusu usług z usług/dostępów bezpłatnych na usługi/dostępy płatne.

 

 

 

 

 

§5 WYMOGI TECHNICZNE

 

 

 

 1. W celu prawidłowego korzystania z serwisu niezbędne jest spełnienie podstawowych wymogów technicznych:

 

 1. posiadanie urządzeń pozwalających na:

 

- korzystanie z zasobów internetowych,

 

- umożliwiających przeglądanie stron WWW,

 

- używanie przeglądarki internetowej obsługującej i akceptującej pliki Cookies oraz język JavaScript,

 

b) posiadanie aktywnej skrzynki poczty e-mail,

 

c) używanie przeglądarki internetowej obsługującej

 

d) zainstalowanie wtyczki Flash w celu prawidłowego odtwarzania filmów w przeglądarce,

 

2. Podczas korzystania z Portalu zabrania się używania wszelkiego rodzaju wirusów, botów i innych programów mających wpływ na funkcjonowanie Portalu.

 

 

 

§6 ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

 

 

 

 1. Korzystanie z Portalu jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

 2. Użytkownikami Portalu mogą być jedynie osoby powyżej 18 roku życia, która zarejestrowała się na Portalu, dokonała aktywacji konta oraz akceptacji regulaminu.

 3. Aktywacja konta powinna zostać dokonana w ciągu 14 dni. Brak prawidłowej aktywacji konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres email Użytkownika skutkuje anulowaniem rejestracji.

 4. Użytkownik Portalu może mieć tylko jedno konto.

 5. Udostępnianie konta: hasła i loginu osobom trzecim jest zabroniona.

 

 

 

§7 PRAWA I OBOWIĄZKU UŻYTKOWNIKA

 

 

 

 1. Użytkownik potwierdza, że strona jest dostępna jedynie dla Jego prywatnego, niekomercyjnego użytku.

 2. Użytkownik oznajmia, że jest osobą pełnoletnią, a materiały przesłane, udostępniane i transmitowane poprzez jego konto na Portalu w żaden sposób nie naruszają praw autorskich, praw osób trzecich, znaków handlowych, praw publicznych oraz innych praw osobistych i własnościowych osób trzecich.

 3. Użytkownik gwarantuje, że przesyłane przez Niego dane nie zawierają treści szkodliwych, dyskryminujących oraz oszczerczych osób trzecich.

 4. Użytkownik oświadcza ponadto, że wszelkie dane zawarte na profilu są prawdziwe, a dodawane treści i materiały są jego wyłączną własnością i nie naruszają prawa.

 5. Użytkownik przekazuje Administratorowi prawo do gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, powielania przesyłanych treści bezpłatnie i bezterminowo.

 6. Użytkownik akceptuje umieszczanie przez Administratora banerów reklamowych wyświetlanych na stronie Portalu, a także na Profilu Użytkownika.

 7. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora wiadomości i komunikatów o charakterze handlowym, reklamowym itp.

 8. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika niezbędnych do działalności Portalu oraz materiałów, danych i treści publikowanych na Portalu w tym fotografii, zdjęć, komentarzy, wpisów itp.

 9. Użytkownik wyraża zgodę na ewentualne znakowanie dodawanych treści i materiałów logiem Portalu w celu uniknięcia ich dalszego przetwarzania na łamach innych serwisów internetowych.

 10. Użytkownik oświadcza, że zamieszczane przez niego treści i materiały nie są pobrane z innych serwisów internetowych.

 11. Użytkownik oznajmia, że nie będzie wykorzystywał konta na Portalu w celach nie zgodnych z prawem i zachowaniem norm społecznych.

 12. Użytkownik oświadcza, że posiada tylko jedno, prawdziwe konto na Portalu erobook.pl oraz nie stwarza kont postaci fikcyjnych.

 13. Użytkownik oświadcza, że nie będzie prowadził działań mających na celu wprowadzenie w błąd innych Użytkowników Portalu oraz Administratora, a także nie będzie masowo wystawiał negatywnych komentarzy, ocen materiałów oraz profili i prowadził innych czynności szkodliwych w jakikolwiek spodów dla innych Użytkowników Portalu.

 14. Użytkownik zgadza się na nie kopiowanie i nie powielanie w jakiejkolwiek części materiałów, treści i danych zawartych na Portalu bez zgody Administratora.

 15. Użytkownik oznajmia, iż akceptuje opłaty oraz ich wysokości związane z Dodatkowymi Usługami Płatnymi dostępnymi za pomocą Portalu oraz zgadza się na ich uiszczenie.

 16. Użytkownik oznajmia iż, nie będzie kierował bezpodstawnych roszczeń względem Administratora Portalu.

 17. Użytkownik oświadcza, że nie będzie używał konta na Portalu w celu zastraszania, nękania osób trzecich oraz używania lub próby używania kont osób trzecich bez ich zgody.

 18. Użytkownik oświadcza, że nie będzie przesyłał, udostępniał, transmitował nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych oraz materiałów zawierających informacje na temat osób trzecich takich jak m.in. adresy, numery telefonów, numery kart, adresy email, itp., a także zawierających treści rasistowskie, dyskryminujące, obelżywe, podżegające, nienawistne, naruszające prawa publiczne, prywatne lub jakiekolwiek zasady współżycia społecznego.

 19. Użytkownik ma prawo trwałego usunięcia konta z Portalu.

 

 

 

§8 PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 

 

 

 1. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie treści, materiałów umieszczonych na Portalu w celach nie związanych z użytkowaniem Portalu.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność danych, treści i materiałów zamieszczanych przez Użytkownika na Portalu oraz rozpowszechnianych między Użytkownikami.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody majątkowe, wizerunkowe itp. Poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie, powstałe na skutek korzystania z Portalu.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże kont, włamania na konta oraz ich użytkowanie przez osoby trzecie.

 5. Administrator może wymagać potwierdzenia autentyczności materiałów zamieszczanych na Portalu przez Użytkownika.

 6. Administrator nie jest ograniczony czasowo do weryfikacji treści, materiałów, danych itp.

 7. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji bądź usunięcia materiałów, zablokowania bądź usunięcia konta Użytkownika bez podania przyczyny.

 8. Administrator zastrzega sobie prawo do decydowania o stosowności i stałego wglądu do publikowanych treści i materiałów w tym: komentarzy, wiadomości (również wiadomości prywatnych), itp.

 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem systemów również za Dodatkowe Usługi Płatne.

 10. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, trwałego bądź całkowitego wyłączenia Portalu bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.

 11. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Użytkownika i wszelkich innych czynności z nią związanych bez podania przyczyny.

 12. Administrator zobowiązuje się do podjęcia wszelkich starań dających Użytkownikowi możliwość korzystania z Portalu z sposób zgodny z Regulaminem, chyba, że powstanie nieprawidłowości działania systemu nie są od niego zależne.

 13. Administrator zobowiązany jest rozpatrzyć reklamacje przesyłane poprzez konto Użytkownika, jednak czas odpowiedzi na nie jest nieograniczony.

 14. Administrator, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.), zobowiązuje się do nie udostępniania danych osobowych Użytkownika osobom trzecim oraz nieupoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 

§9 REKLAMACJE

 

 

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania Portalu oraz oferowanych przez Portal usług (o ile nie są zależne od Administratora) Użytkownik może przesyłać na adres Administratora.

 2. Administrator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji, natomiast nie jest on ograniczony czasowo.

 3. Nieprawidłowości w działaniu Usług Płatnych, Uzytkownik powinien zgłaszać bezpośrednio u operatora płatności.

 4. W przypadku reklamacji dotyczącej działania Portalu, Administrator może ingerować w strukturę profilu Użytkownika pod względem technicznym oraz dokonać zmiany ustawień konta, danych, treści lub materiałów w celu rozwiązania problemu bez wcześniejszej zgody Użytkownika.

 5. Odpowiedź na reklamację jest ostateczna, bez prawa do odwołania.

 

 

 

§10 BLOKOWANIE KONTA

 

 

 

 1. W przypadku złamania któregokolwiek punktu niniejszego regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zablokowania konta Użytkownika, bądź nawet jego usunięcia.

 2. W przypadku czasowej blokady konta – jego długość ustala Administrator.

 3. W przypadku trwałej blokady/usunięcia konta wszelkie dane Użytkownika są bezpowrotnie usuwane z serwera Portalu.

 4. Decyzja o trwałej blokady lub usunięcia konta Użytkownika jest podejmowana przez Administratora w ostateczności u nie podlega odwołaniu bądź reklamacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§11 ZMIANY REGULAMINU

 

 

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podawania przyczyny oraz wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.

 2. Administrator zobowiązuje się do niezwłocznego opublikowania nowego regulaminu na stronie Portalu.

 3. Po wystąpieniu jakichkolwiek zmian regulaminu, Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z nimi.

 4. Każdorazowe zalogowanie się Użytkownika na Portalu erobook.pl oznacza pełną akceptację aktualnego regulaminu.

 5. Odmowa akceptacji zmian regulaminu jest jednoznaczne z chęcią usunięcia konta, o czym Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora poprzez wiadomość email.

 


 

Opracowane przez Administratora erobook.pl 08.02.2016r.

 

 

 

Serwis zawiera treści przeznaczone tylko dla osób pełnoletnich. Klikając Wchodzę potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat oraz że erotyka i pornografia nie łamią Twoich zasad etycznych i moralnych, a odbiór treści zawartych w serwisie nie został Ci narzucony. Wchodząc zgadzasz się na wykorzystanie cookies przez serwis.